Hoofdinhoud

Privacyverklaring

 

 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Mindkick Coaching + Training persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Er is een splitsing gemaakt tussen de privacybij de aankoop van online programma’s en de privacy bij 1-op-1 begeleiding of live trainingen. 

Mindkick Coaching + Training is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51771942. 

Mindkick Coaching + Training respecteert de privacy van alle klanten (en gebruikers van de website).
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Mindkick Coaching + Training. 

 

 

1.    PERSOONSGEGEVENS DIE MINDKICK COACHING + TRAINING VERZAMELT BIJ 1-OP-1 BEGELEIDING

 

Bij 1-op-1 begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over eventuele uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

-       zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;

-       er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;

-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-       Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-       Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en u hiervoor goedkeuring hebt gegeven;

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het clie╠łntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

Privacy op de nota
Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens vermeldt:

·       Uw naam, adres en woonplaats 

·       de datum van de behandeling/begeleiding

·       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘mentale begeleiding’ of ‘coaching’ 

·       de kosten van de behandeling/begeleiding

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

2.    PERSOONSGEGEVENS DIE MINDKICK COACHING + TRAINING VERZAMELT BIJ DE AANKOOP VAN ONLINE PROGRAMMA’S

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Mindkick Coaching + Training verwerkt bij aankoop van een online programma:

-       Jouw voor- en achternaam;

-       Jouw adresgegevens;

-       Jouw telefoonnummer;

-       Jouw e-mailadres;

-       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Mindkick coaching + training persoonsgegevens verwerkt
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Levie Company en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Levie Company verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

 

Doel
Grondslag
1.    Voor het afhandelen van jouw betaling
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst
2.    Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame
Omdat jij hier toestemming voor hebt gegeven
3.    Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst 
4.    Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

 
Gerechtvaardigd belang
5.    Om goede diensten bij je af te leveren
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst 
6.    Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst
7.    Mindkick Coaching + Training verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

 
Voor uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8.    Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving
Op basis van een wettelijke plicht
 

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Mindkick Coaching + Training bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

·      Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

·      In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

·      Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.


 

Persoonsgegevens 
Termijn
Reden
Jouw bedrijfsgegevens
7 jaar (Belastingwetgeving)
Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer
7 jaar (Belastingwetgeving)
Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam
Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief
Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw adresgegevens
1 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer
1 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres
Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief
Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
1 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
 

 

3.    GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

 

Mindkick Coaching + Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mindkick Coaching + Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

 

 

 

Met de volgende derden deelt Mindkick Coaching + Training gegevens:

 

Derde
Categorie
Doel stellen
Boekhouder
Verwerker
Om de BTW-aangifte te doen
Facturatiesysteem
Verwerker
Om facturen en offertes te kunnen opmaken
Email- en websiteprovider
Verwerker
Voor de website en e-mails
Bank
Verwerkingsverantwoordelijke
Om betalingen voor mij te genereren
 

 

4.    GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Mindkick Coaching +Training in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mindkickcoaching.nl. Mindkick Coaching + Training zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wil ik jou vragen i een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

5.    INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

 

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindkick Coaching + Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

 


 

6.    COOKIES

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van Mindkick Coaching +Training worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Mindkick Coaching + Training gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

 

Functionele en analytische cookies
Mindkick Coaching + Training maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

 

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Social media buttons
Op de websites van Mindkick Coaching + Training zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De websites van Mindkick Coaching + Training maken gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn Macbook is vergrendeld met een wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode of met een Face-ID.

 

7.    KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

8.    VRAGEN

Als u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met me op!

 

CONTACTGEGEVENS

Mindkick Coaching + Training 

Biezendijk 36

5465 LD Veghel

KvK 51771942

Info@mindkickcoaching.nl

 

Deze privacy- en cookieverklaring is van 2-11-2020